6.1.06

rencana n my own tought......

P/S Harap edarkan kepada rakan-rakan sebangsamu...Unit sebaran Am. Rencana ini adalah diterbitkan oleh sebuah majalah diLondonTAJUK: 'BERSATULAH KAUM CINA'Kita semua kaum !Cina di mana sahaja kita berada mestilah berbanggadenganbangsa kita, samada Cina Amerika, Cina Singapura, Cina , Taiwan dan CinaMalaysia. Kita mestilah mengekalkan identiti kita. Di Malaysia, kitamestimemberitahu anak-anak kita dan mengajar cara-cara mereka perjalananhalus.Setakat ini oleh kerana kedudukan kita, kita tiada pilihan untuk memilihkerajaan yang majoritinya dikuasai oleh orang Melayu. Tetapi kita sedardibidang pern iagaan dan perindustrian, orang Melayu tidak ada melainkanmengekalkan bangsa kita (Cina) sebagai unsur utama meninggikan ekonomiMalaysia dengan meletakkan keutamaan Bahasa Manderin atau Kantonis didalam akhbar tempatan sebagai syarat penerimaan atau syarat kelayakanperlu. Maka orang-orang Melayu tentunya terpinggirdari bidang pekerjaantersebut.Begitu juga kalau terpaksa kita ambil orang melayu kerja, kitapilih yang wanita melayu untuk cukupkan Kouta dan jangan ambil LelakiMelayu kerana lelaki ini bersifat memimpin dan ! ada wawasan tinggilebihbersemangat kental dan berani tanya itu dan ini, kalau wanita melayumereka agak lemah dan banyak menurut saje arahan kita. Jadi kitamengambilkesempatan ini atas kedudukan kita dan meminta hak-hak politik.Orang-orang kita yang bergiat di bidang pelajaran hendaklah! pastikanbahawa generasi yang akan datang tidak akan diajar segala pengorbananorang Melayu, terutama sekali dalam pelajaransejarah, Ilmu alam dan lain-lain mata pelajaran, baikpun di sekolahrendahmahupun di sekolah .

Kita wujudkan dan hebohkan tentang maksiat dikalangan pelajar melayu agar kerajaan sekarang hentikan bantuan pada pelajar melayu dan juga pelajar kampung. Kita mesti mengajar anak-anakdananak orang Melayu supa ya mempunyai pendirian bahawa kejayaan itubergantung semata-mata atas kebolehan. Untuk tujuan ini kerajaanSingapura yang kita harus banggakan kerana telah berjayamemecah-belahkanorang-orang Melayu dengan cara membahagikan mereka kepada banyak puakseperti Banjar, Acheh, Bugis, Mandaling, Boyan dan lain-lain. Darikesannya jiwa rancangan ini, orang Melayu yang dulunya merupakan 69%daripada penduduk Singapura, sekarang hanya tinggal 10% sahaja.Sekarang mereka tiada pilihan melainkan memuji kerajaan Singapura kerana memberi mereka satu kestabila n, keadilan dan harapan untuk masa depaniaitu mana-mana bentuk yang kerajaan suka dan fikirkan!, pasti merekaterima, sebabnya orang Melayu di sana tiada mempunyai suara lagi danmereka akan tetap menumui kegagalan.

Sebagai orang Cina tulin, saya jugaberbangga dengan cara yangdilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang untuk memecah belahkanorang-orang Melayu di sana. Beliau telah berjaya mengambil tanah-tanahorang-orang Melayu dan memajukannya sebagai kawasan perumahan danperindustrian (dalam geran ada nyatakan 30% jenis pekerjaan sekurangnyamestilah dari orang Melayu tapi mereka beri jawatan seperti pengawalkeselamatan dan operator sahaja, j awatan penting dan teknikal yg bergajiRM3 ribu keatas semua dari Orang Cina kecuali melayu yang adakepentinganbagi merekaitupun seorang dua saje). Oleh kerana harga rumah-rumah itu terlalutinggibagi orang Melayu, mereka tiada keup ayaan langsung untuk memilikirumah-rumah tersebut. polisi ini tidak sahaja harus dilakukan di PulauPinang, tetapi juga di lain-lain tempat , banyak orang melayu pindah keseberang Perai. Mereka takut kalau Pak Lah naik, dia akan pindah Pusatkerajaan Pulau Pinang dari Komtar ke Kepala batas, kerana orang Melayubanyak disana, nanti banyak kemudahan dan aset harta akan meningkat danorang melayu akandapat faedah.Mereka sedang mengpercepatkan agar pusat kerajaan dibuatsegera dibayan Bay, Sg,Nibung supaya hasrat untuk berpi ndah ke Kepalabatas dihauskan. Tujuan kita ialah untuk menguasai segala kegiatanperdagangan yang berkaitan dengan bahan makanan, enjin, bank-bank sertapertanian. Alasan yang munasabah perlu dicari dan dikemukakan kepadakerajaan untukmenaikkan harga barang-barang keperluan harian. Inilah yang kita akanterus gunakan untuk mendapatkan kekuasaan politik di Malay sia. Olehkeranakita telah kukuh di bidang Antaraban! gsa, kita mesti menganggap bahawasaluran penyebaran am yang ada pada kita. Setakat ini, dunia menganggapbahawa kerajaan Malaysia sekarang adalah anti Cina dan Pro-Melayu danjugakita orang Cina ditindas. Kita sekarang telah banyak di Pulau Pinang danini markas kita , kita mesti kerjasama dgn orang kita diSingapura,supayasatu hari Pulau pinang boleh jadi milik kita secara yang tak disedari,banyak anak-anak didik kita telah diserapkan dalam kerajaan Tempatan,walaupun dalam ker ajaan negeri maseh dimonopoli oleh orang Melayu.Walaubagaimanapun, kebelakangan ini terdapatlangkah-langkah yang diambil oleh elit-elit Melayu untuk mengubahgambaranini dan menyuarakan apa yang sebenarnya berlaku. Kita sebaliknyamematahkan langkah-langkah itu sebelum ianya berjaya dilaksanakan.Dalambidang polit!ik, orang-orang Cina haruslah bergembira dengan perpecahandemi p! erpecahan terlibat di kalangan orang-orang. Kita tenggelamkansemangat orang melayu untukmenghidupkan Persatuan melayu macam GPMS dll.Ini bahaya bagi kita, kitahiburkan pemimpim Melayu Negeri dengan apa yang dia mahu. Saya sebagaiorang Cina, sangatlah bergembira untuk memberitahu anda bahawa salahsatusebab penyingkiran itu adalah jarum dan tindak-tanduk teman-teman kitaGerakan dan MCA di dalam Barisan Nasional dan DAP dari luar. Sekarangtibalah masanya untuk kita menanam perasaan benci di kalanganorang-orangMelayu terhadap pemimpin mereka. Kala u kita bijakmenjalankan operasi kita, kita akan berjaya mengasingkan Perdana Menterisekarang ini yang terlalu jujur menjadi seorang ahli politik. Kalau kitaorang-orang Cina bersatu, kita berjaya memecah belahkan Dato' SriDr.Mahathir Mohammad dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, kumpulan AbdullahAhmad Badawi den gan Kumpulan Najib Tun Razak. Apabila Britishmeninggalkan Malaysia, pemeri! ntahan adalah di tangan beberapa orangMelayu pilihan. Kita ketahui bahawa pemimpin-pemimpin Melayu ini kiranyadisukai oleh orang Melayu sendiri. Pada keseluruhannya, mereka adalahorang-orang miskin tetapi bernafsu besar. Kita berkeupayaan memberikanapayang mereka mahu. Kita akan terus mendapat apa yang kita kehendaki darimereka. Kemudia sesudah kita memberi mereka secukupnya, kita akanmendedahkan mereka ini. Kita akan meminta mereka supaya dilucutkandaripada jawatan-jawatan mereka. Kita tidak akan rugi apa-apa denganpemecahan itu, malah menguntungkan orang-orang Cina. Pekerjaan ini mestidijalankan dengan licin, supaya intelek-intelek Melayu tidak akanmenyedarinya. Setakat ini kawan-kawan kita di bidang perniagaan telahberjaya mengenepi!kan Dr Mahathir, Dr Abdul Rahman Yaakob dan semuapelampau-pelampau dalam UMNO termasuk juga sektor keraj aan .Kitaorang-orang C! ina harus bangga kerana orang-orang Melayu yang menerimarasuah ini telah diletakkan di badan-badan berkanun. Di UDA kita telahmendapat keuntungan yang banyak walaupun orang kita nombor dua di situ.Mereka yang tidak mempunyai pandangan yang kuat akan terus sanggupmenjualorang-orang dari bangsanya sendiri, kiranya mereka diberi apa yangmerekakehendaki dan kita pula hendaklah menggunakan kelemahan mereka ini untukkepentingan diri kita. Kita akan gagalkan mereka dengan Tentera Darat,Laut dan Udara. Kita akan terus gagalkan mereka dalam polis. Kita telahbuktikan bahawa tanpa kita orang-orang Cina, mereka tidak akan mendapatapa-apa maklumat berkenaan dengan kegiatan Komunis. Kita juga perlubekerjas!ama dengan pergerakan dibawah tanah kerana tujuan kita adalahsama iaitu menguasai Malaysia.Kepada kita, caranya tidak lain sama adamenerusi politik atau perjuangan bersenjata. Satu perkara lagi yangpatutkita gunakan adalah kebenci! an yang ada pada orang-orang Melayu denganSultan-Sultan mereka. Kita mesti menguatkan lagi kebencian ini supayaapabila orang-orang Melayu tidak mempunyai kepercayaan terhadapSultan-Sultan mereka, mereka akan hilang suatu symbol perpaduan dan kitadengan mudah sahaja dapat membawa mereka kepada kemusnahan merekasendiri.Untuk membuktikan apa yang saya katakan, sebagai seorng cina, kita tahukerajaan Malaysia sekaranglemah. Kelemahan ini terbukti dengan kegagalan mengawal hargabarang-barang keperluan. Kita boleh menu run mana-mana cukai denganmenurunnya harga buah oren menjelang Tahun Baru Cina, tetapi kerajaantidak berbuat demikian apabila tiba Hari Raya orang-orang Melayu keranasaya tidak pernah ingat harga buah kurma diturunkan menjelang HariRaya.Pemimpin-pemimpi n Melayu bertujuan untuk menolong orang-orangMelayudalam rancangan Malaysia ke-7. Kita orang-orang Cina harus menunjukkansokongan kita terhadap rancangan ini kerana kita tahu mereka tidak akanmencapai matlamatnya. Di sebaliknya, apabila mereka tidak memajukanrancangan Felda, kita orang-orang Cina akan mendapat keuntungan melaluipembinaan jalan, pembinaan bangunan, pembinaan rumah-rumah,parit, pemotongan pokok, penyediaan tanah dan lain-lain .Segala bentukpembangunanakan membawa keuntungan kepada orang-orang Cina, yang jugabermakna kejayaan serta kekayaan orang-orang Cina akanbertambah.Sekarangini saya percaya, orang-orang Cina sudahpun memegang 60% daripadakekayaannegeri ini termas uklah tanah. Sebaliknya orang-orang Melayu hanyamemegang 3% berbanding 4% kepunyaan asing. Kita tidak boleh berpuashati.Kita ora!ng Cina hendaklah mendapatkan kekayaan orang-orang asing inisebelum ia nya jatuh ke tangan orang-orang Melayu. Taktik kita m! emberisaham kosong kepada orang-orang Melayu hendaklah disambung terus kepadaorang-orang Melayu ini dan akan mengenepikan orang-orang Melayu laindaripada memasuki bidang kewangan terutamanya sebagai akauntan. Dibidangpelajaran kita mesti mewujudkan Universiti Merdeka secepat mungkin. Kitamesti terus menghantar beribu-ribu anak-anak kita ke Hong Kong, Taiwan,Amerika atau di mana-mana di dunia ini. Apabila mereka pul ang kita akanmemasukkan mereka di sektor-sektor swasta yang mengandungi 80% daripadapeluang pekerjaan. Oleh kerana keadaan ini, kerajaan sekarang ini yangpro-Melayu tidak akan berjaya menguasai keadaan pasaran. Petani-petaniyang terdiri dari 75% ora! ng-orang Melayu terus tidak bertanah. Nelayanakan tetap miskin oleh kerana pegawai-pegawai kerajaan mereka sendirisudah tidak b!olehdipercayai lagi. Orang Cina har us menolong untuk memusnahkan segelintirpegawai-pegawai Melayu yang dedikasi dengan membawa mereka ke golongankita. Kita dengan demikian diharapkan akan membuat mereka gagal dalamtujuan asal mereka. Ini kita pastikan lakukan dengan usaha bersamaantarasektor swasta atau kerajaan. Beberapa di kalangan Cina mungkin bertanyasama ada boleh atau tidak mengambil alih negara ini dengan pasukantentera. Saya menjawab, mereka hanya general-general bodoh. Lihatlahsahajakelulusan mereka dan pengalaman mereka dan lihat pula apa yang ber lakudiIndonesia. Di Indonesia mereka semua boleh dibeli. Jadi,setelah kita memegang kuasa politik, kita boleh ketepikan pasukantenteraini. Kita orang-orang ! Cina mempunyai kebolehan untuk bermuka manis dandipercayai oleh orang-orang Melayu dan kita harus memainkan peranan kitadengan baik. Kita akan terus bermanis muka dengan berkawan bersamamerekakerana waktu ini kita belum boleh menunjukkan niat dan belang kita yangsebenar. Contoh yang paling konkrit kita mengalami kekalahan teruk dalamperistiwa 13 Mei yang lalu. Saya mempunyai hubungan dengan pihak atasandan saya tahu apa yang ada di dalam otak mereka, dan apa yangdifikirkan.Pada keseluruhannya, pemimpin-pemimpin sekarang sedang takut menemuipengundi mereka. Kita mesti mengumpulkan tenaga dan usaha mematahkanmereka dengan cara perlahan-lahan. Pada masa yang sama juga kita mestiperkuatkan dan mengenepikan risauan kesangsian orang-orang Melayuterhadappemimpin-pemim pin mereka. Ini kerana terlalu jelas ketidakstabilan dankemiskinan masyarakatnya. Akhirnya diharapkan mereka ini tidak akanberminat untuk mengundi dan membiarkan t! akdir yang menentukannya. Kitaakan membuat penentuan ke atas mereka dan masa depan mereka keranaorang-orang Cina akan menjadi pemimpin-pemimpin mereka itu.Oleh Dr. Ng. SengHANTARKAN MESEJ BERMAKNA DAN PENTING INI KEPADA SEMUA RAKAN2 ANDA JIKAANDA ORANG MELAYU(ayat camnih yg aku xsuka tu) YG SAYANGKAN TANAHAIR KITA DARIPADA DIKUASAI BANGSAASING! JANGAN SUATU MASA KITA MENAGIH DI TANAH SENDIRI, BERPUTIH HATIPERHATIKAN SIKAP MEREKA DI TAHAP INSTITUSI TINGGI, MANIS BICARATAPI......... JIKA ANDA TIDAK PERCAYA, SAYA CABAR ANDA SIASAT KEBENARANFAKTA YG DINYATAKAN DI ATAS....KITA JUAL BANGSA MELAYU....


nih artikel yg aku baru baca td thanks to kurzz yg mengfwdkn pada aku.......krn kmalasan aku yg jahil nih, akupn kongsikn ajala ngan sahabat2 semua d blog aku nih n bagi pendapat aku tersendiri yg mana secara jujur ada beberapa isu dlm menghantarkn email berantai nih yg aku kurang bersetuju.....

klu kalian baca artikel nih,ia cuba menyedarkn kaum cina n menggalakkan kaum cina utk fight kerajaan....tp ia adalah cetakan dLondon n melainkn ia dhantar oleh oleh org London ke M'sia,isu nih xkn sampai ke penglihatan kaum cina dMalaysia.....ya aku xbersetuju ialah,artikel2 camnih bleh memarakkan isu perkauman n memecah belahkn rakyat M'sia yg terkenal ngan kehidupan yg berbagai kaum yg harmoni......pada mereka yg pendek akal cam sesetengah penyokong parti2 politik kita,akan melenting n buat benda bodoh sekaligus melanggar etika2 seorang muslimin........

dr segi isu yg dsampaiknnyapn,pada aku ia remeh andai kita beriman pada Islam..bukan beriman pada kaum melayu @ cina......kita tgk kehebatan2 Islam zaman silam n pertengahan......zaman Nabi SAWhingga hujung zaman Khulafah, umat islam berjuang bukan kerana kaum tp kerana Islam n cuba utk mengembangkn syiar islam....then tgk plak cmana Israel n Kafir laknatullah buat bila mereka kalah perang salib??merka gunakn pendekatan psikologi dengan mmbubuh racun2 perkauman dlm jati diri kaum arab....xsilap aku khulafah terakhir ialah org mesir then org france (they start 1st) pn memasukn jarum ngan mengatakn pada rakyat arab saudi yg mereka nih djajah oleh mesir n dr situ bermula la perpecahan belah kaum arab(hingga skang nih mereka masih menyalahkn n menunding jari masing2 ke arah lain).....bila berlaku perang utk berebut palestin plak, kaum arab berjuang bukan kerana islam,tp kerana kaum n akhirnya mereka kalah....lihat plak perjuangan afghanistan ngan russia.....bilangan russia time tu ramai,tp bilangan pejuang afghan skit,tp kerana mereka berperang kerana Allah,mereka dpt menghalau org russia.......


so mesej aku dsini ialah,marilah bersatu sbagai org islam,bukan org melayu bukan org cina,tp ikhwan muslimin......so,masalah perkauman ini akan dpat dbanteras n M'sia skali lagi akan jadi negara yg makmur n aman......n then ulama' arab yg mengatakan "i saw islam in non muslim country but i can't see islam in muslim country" tu akan dpat kita sangkal dengan bangga...:)

2 comments:

kurzz said...

azkam..thankz for komen artikel yg sya antar tuh..klau ikutkan dri pendapat sya..mmg sokong sgt ngan ape yg azkam katakan tuh..cuma email yg sya forward tuh, bukanlah niat tuk menghasut sesiapa..mmg xdinafikan ia berbau perkauman...cuma kita boleh ambil iktibar dri ape yg disebarkan tuh...klau artikel itu benar2 wujud n disebarkan...bermakna kita sebagai org Islam perlu ambik perhatian dan tindakan... i mean bukan tuk berperang atau membuat kacau bilau..cuma mempertingkatkan keupayaan serta usaha kita kearah yg lebih baik..yakni perlu bersatu..niat yg ikhlas hanya tuk keagungan Islam dan umatnya...

p/s: maaf kalu ianya menguris hati sesiapa..sekadar renungan bersama...

@zk@m said...

hhohohoo...jgn risau kurzz...xda ambik ati sesapa...azkam da minta nstp checkkn...dsyaki ia munkin penglibatan politik n akan cuba dcontainkn..:)